Er det dit ansvar at hjælpe med at bygge en sund kirke? Hvis du er kristen, er vi overbevist om at svaret er ja:

 • Jesus befaler dig at gøre disciple (Matt 28:18-20).
 • Judas siger, at vi skal opbygge os selv på vores hellige tro (Jud 20-21).
 • Peter kalder dig til at bruge dine nådegaver for at tjene andre (1 Pet 4:10).
 • Paulus fortæller dig, at du skal tale sandheden i kærlighed, så din kirke bliver moden (Ef 4:13, 15).

Uanset om du er kirkemedlem eller leder, er formålet med oversigten over de 9 kendetegn på en sund kirke at hjælpe dig med at udleve sådanne bibelske befalinger – og dermed tage aktiv del i at opbygge en sund kirke.

Sagt med andre ord, vi håber, at oversigten vil hjælpe dig med at vokse i at elske din kirke, ligesom Jesus elsker din kirke.

Lokale kirker eksisterer for at vise Guds herlighed til nationerne. Det gør vi ved at rette blikket mod Jesu Kristi evangelium, stole på ham for frelse og derefter elske hinanden med Guds egen hellighed, enhed og kærlighed.

De 9 kendetegn på en sund kirke

Organisationen 9Marks står bag undervisningen om de 9 kendetegn på en sund kirke. De har også udgivet ni bøger om disse ni kendetegn:

 1. Bibeludlæggende forkyndelse
 2. Bibelsk teologi
 3. Evangeliet
 4. Omvendelse
 5. Evangelisation
 6. Kirkemedlemskab
 7. Kirketugt
 8. Discipelskab
 9. Kirkeledelse

Vi beder om, at denne og de kommende blogindlæg vil hjælpe dig i din vækst og forståelse for Guds lokale kirke.

1. Bibeludlæggende forkyndelse

Hvad er en bibeludlæggende prædiken?

En bibeludlæggende prædiken tager en bibelpassages hovedpointe og gør den til hovedpointen i prædikenen og hjælper os med at forstå hvordan vi skal udleve teksten i dag.

Hvor står det i Bibelen?

Ifølge Skriften opnår Gud det, han ønsker at opnå, ved at tale (se 1 Mos 1:3, Es 55:10-11, ApG 12:24). Det betyder, at prædikanter må prædike det som Gud siger, hvis de ønsker, at deres prædikener skal være fyldt med Guds kraft.

Bibelen har mange eksempler på denne form for forkyndelse og undervisning: Levitiske præster underviste i loven (5 Mos 33:10). Ezra og leviterne læste op fra loven og forklarede meningen så man kunne forstå det der blev læst (Neh 8:8). Og Peter og apostlene udlagde også Skriften og opfordrede deres tilhørere til at tage imod ordene med omvendelse og tro (Apg 2:14-41, 13:16-47).

På den anden side fordømmer Gud dem, der taler ud fra deres egen fantasi og ikke fra Guds ord (Jer 23:16, 18, 21-22).

Hvorfor er bibeludlæggende forkyndelse vigtigt?

Bibeludlæggende forkyndelse er vigtig, fordi det alene er Guds ord som overbeviser, omvender, opbygger og helliger Guds folk (Heb 4:12, 1 Pet 1:23, 1 Thess 2:13, Joh 17:17). En forkyndelse, der gør tekstens hovedpunkt til prædikenens hovedpunkt, gør Guds dagsorden til det, der styrer kirken, ikke prædikantens.

2. Bibelsk teologi

Hvad er bibelsk teologi?

Bibelsk teologi er sund lære – det er de rigtige tanker om Gud og tro, som er i overensstemmelse med Skriften.

Hvor findes bibelsk teologi i Bibelen?

Hele Bibelen underviser i sund lære (læresætninger). Mange bøger i Det Nye Testamente – f.eks. Paulus’ breve til romerne og efeserne – er fyldt til randen med undervisning der er rig på læresætninger (se Rom 1-11 og Ef 1-3).

Forfatterne i Det Nye Testamente argumenterer ofte for, at en sund lære er essentielt for sunde kristne og sunde kirker (se 1 Tim 1:5, 2 Joh 1-6 og Titus 2:1-10).

Hvorfor er bibelsk teologi vigtig?

Bibelsk teologi er essentielt for disse fire punkter:

 1. Evangelisation. Evangeliet er læresætninger. Derfor er en sund lære nødvendig for evangelisation.
 2. Discipelskab. Jesus bad: “Hellig dem i sandheden: Dit ord er sandhed” (Joh 17:17). Kristne vokser åndeligt ved at lære og leve i lyset af sandheden – med andre ord ved hjælp af en sund lære.
 3. Enhed. Den eneste sande enhed udspringer ifølge Det Nye Testamente ud fra sandheden (1 Joh 1:1-4, 2 Joh 10-11).
 4. Tilbedelse. At tilbede Gud er at forkynde hans storhed (1 Pet 2:9-10) og at ophøje ham på grund af den, han er (Sl 29:2). Sand tilbedelse er en respons på sund lære.

3. Evangeliet

Hvad er evangeliet? De gode nyheder er at:

Den eneste sande Gud, som er hellig, har skabt os i sit billede for at lære ham at kende (1 Mos 1:26-28). Men vi syndede og blev adskilt fra ham (1 Mos 3, Rom 3:23). I sin store kærlighed blev Gud menneske i Jesus Kristus. Han levede et perfekt liv og døde på korset, hvorved han selv opfyldte loven og påtog sig straffen for alle, der vil vende sig fra deres synd og sætter deres lid til ham (Joh 1:14, Hebr 7:26, Rom 3:21-26, 5:12-21).

Kristus genopstod fra de døde og viste, at Gud accepterede hans offer. Guds vrede blev dermed fuldt ud tilfredsstillet (ApG 2:24, Rom 4:25). Gud kalder os nu til at omvende os fra vores synder og alene stole på Kristus for vores tilgivelse (ApG 17:30, Joh 1:12).

Hvis vi omvender os fra vores synder og stoler på Kristus, bliver vi født på ny til at leve et nyt liv – et evigt liv med Gud (Joh 3:16). Gud er i gang med at samle et nyt folk til sig blandt alle dem, der underordner sig Kristus som Herre (Matt 16:15-19, Ef 2:11-19).

Hvor står det i Bibelen?

Romerbrevet 1-4 indeholder en af de mest fyldestgørende udlægninger af evangeliet i hele Skriften. Derudover indeholder 1 Korintherbrev 15:1-4 en kortfattet sammenfatning af evangeliet.

Hvorfor er evangeliet vigtigt?

En bibelsk forståelse af evangeliet er vigtig, fordi evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Det er kun i troen på evangeliet at syndige mennesker kan blive forsonet med en hellig Gud. Ikke nok med det, men alt der sker i en kirke udspringer af dens forståelse for evangeliet, hvad enten det drejer sig om: forkyndelse, vejledning, discipelskab, musik, evangelisation, mission osv.

4. Omvendelse

Hvad er omvendelse?

En bibelsk forståelse for omvendelse anerkender både det, Gud gør i frelsen og omvendelsen samt det mennesker gør.

Gud giver i omvendelsen:

 • Liv til de døde (Ef 2:5).
 • Syn til de blinde (2 Kor 4:3-6).
 • Troen og omvendelsen som gaver (Fil 1:29, ApG 11:18).

Mennesker gør dette i omvendelsen:

 • Omvender sig fra synd (Mark 1:15, ApG 3:19).
 • Tror på Jesus (Joh 3:16, Rom 3:21-26).

En bibelsk forståelse for omvendelse anerkender, at Gud alene kan frelse, og at han frelser mennesker ved at gøre dem i stand til at svare på evangeliets budskab ved at vende om fra synden og stole på Kristus.

Hvor står det i Bibelen?

 1. Det første eksempel finder vi i Markusevangeliet, hvor Jesus kaldte alle til omvendelse og tro på ham (Mk 1:15). Han sagde, at hvis mennesker ikke bliver født på ny, kan de ikke komme ind i Himmeriget (Joh 3:1-8).
 2. Et andet eksempel finder vi i Apostlenes Gerninger, hvor apostlene opfordrer folk til at vende om fra deres synder og stole på Kristus (ApG 2:38, 3:19-20, 10:43, 13:38-39, 16:31, 17:30).
 3. Et tredje eksempel finder vi i mange af de nytestamentlige breve, hvor de både beskriver vores behov for at omvendelse og tro på Kristus samt Guds guddommelige arbejde for at opnå dette (Rom 6:1-23, 1 Kor 2:14-15, 2 Kor 4:3-6, Ef 2:1-10, 1 Thess 1:9-10, 2 Tim 2:25-26).

Hvorfor er omvendelse vigtig?

En bibelsk forståelse for omvendelse er vigtig for kirker fordi:

 1. Budskabet om omvendelse gør det klart, hvordan kirker bør formane ikke-troende – de bør opfordre ikke-troende til at omvende sig fra synd og stole på Kristus.
 2. Den minder kirker om, at de må stole på Gud i deres evangelisations-arbejde. Kun Gud kan give åndeligt liv.
 3. Forståelse for omvendelse lærer kirker at opretholde en skarp adskillelse mellem dem selv og verden:
  • Medlemmernes liv skal være præget af omvendelsens frugter (Luk 3:8-15).
  • Kirker bør kun lade dem, der viser tegn på omvendelse, blive døbt og tage del i nadveren (Matt 3:7, 1 Kor 11:29).

Kirker bør evangelisere og undervise om det kristne liv på en sådan måde, at omvendelsens radikale natur og betydning hele tiden fremhæves.

5. Evangelisation

Hvad er evangelisation?

Evangelisation er ganske enkelt at fortælle ikke-troende de gode nyheder om, hvad Jesus Kristus har gjort for at frelse syndere, og inderligt opfordre dem til at omvende sig og tro.

For at evangelisere på bibelsk vis skal du:

 1. Forkynde hele evangeliet om Jesu korsfæstelse, soning, død, begravelse og opstandelse på den tredje dag (1 Kor 15:1-4). Selv de tunge nyheder om Guds vrede over vores synd må du forkynde (Rom 1:18-20).
 2. Opfordre folk til at omvende sig fra deres synder og stole på Kristus (Luk 24:46-49).
 3. Gøre det klart for folk, at det har en pris at tro på Kristus (forfølgelse, prøvelser, omvendelse fra synd), men at det er det værd.

Hvor står det i Bibelen?

Skriften indeholder både undervisning om hvordan man evangeliserer (Matt 28:19-20, Rom 10:14-17, 1 Pet 3:15-16) og eksempler på evangelisk forkyndelse (se ApG 2:14-41, 3:12-26, 13:16-49, 17:22-31). Desuden lærer Skriften os hver gang den taler om evangeliet, hvad vi skal dele når vi evangeliserer (se f.eks. Romerbrevet 1-4 og 1 Korintherbrev 15:1-4).

Hvorfor er det vigtigt?

 • Kirker evangeliserer ikke når de har en ubibelsk forståelse for evangeliet, men bruger vildledende eller manipulerende måder at nå folk på, eller så deler de et budskab, der ikke er evangeliet.
 • Modsat skaber en bibelsk forståelse for evangelisation klarhed. Kirken får altså en klar forståelse for dens rolle i den mission, som Gud har befalet kirken: Vi skal proklamere de gode nyheder om hvad Kristus har gjort for os, og bede om, at Gud vil skænke folk troen på budskabet.

6. Kirkemedlemskab

Hvad er kirkemedlemskab?

Ifølge Bibelen er kirkemedlemskab en forpligtelse, som enhver kristen bør påtage sig. Enhver kristen bør elske, tjene og underordne sig en lokal kirke.

Hvor står det i Bibelen?

 • Gennem hele det Gamle Testamentes historie har Gud tydeligt skelnet mellem sit folk og verden (se 3 Mos 13:46, 4 Mos 5:3, 5 Mos 5:3, 5 Mos 7:3).
 • Kristus siger, at det at indtræde i Guds rige betyder at være bundet til kirken “på jorden” (Matt 16:16-19, 18:17-19). Hvor ser vi kirken på jorden? – Den lokale kirke.
 • Det Nye Testamente henviser udtrykkeligt til, at nogle mennesker findes inden for kirken og andre udenfor (1 Kor 5:12-13). At være en del af en kirke er meget mere end en tilfældig tilknytning.
 • Menigheden i Korinth bestod af et bestemt antal troende, således at Paulus kunne tale om kirketugt af en mand, som blev påført af flertallet i menigheden (2 Kor 2:6).
 • Det Nye Testamente taler ikke alene om kirkemedlemskabets virkelighed, men også om “hinanden budene,” f.eks. at elske hinanden, som er skrevet til lokale menigheder. Hinanden budene hjælper os med at forstå, hvordan kirkemedlemskab i praksis bør se ud.

Hvorfor er kirkemedlemskab vigtigt?

Et bibelsk kirkemedlemskab er vigtigt, fordi kirken viser Guds vidnesbyrd om sig selv til verden. Den viser hans herlighed. Gennem Guds forvandling af kirkemedlemmerne skal ikke-troende se, at Gud er hellig og nådig, og at hans evangelium er fuld af kraft til at frelse og forvandle syndere.

7. Kirketugt

Hvad er kirketugt?

 • I bredeste forstand er kirketugt alt det, som kirken gør for at hjælpe sine medlemmer med leve helligt og bekæmpe synd. Forkyndelse, undervisning, bøn, fælles tilbedelse, at stå til ansvar for hinanden og gudfrygtigt ledelse fra kirkens pastorer og ældste er alle former for kirketugt.
 • I snævrere forstand er kirketugt den handling, der korrigerer synd i menigheden. Det inkluderer også det mulige sidste skridt, at en bekendende kristen udelukkes fra medlemskab i kirken og deltagelse i nadveren på grund af alvorlig uomvendt synd (se Matt 18:15-20, 1 Kor 5:1-13).

Hvor står det i Bibelen?

Det Nye Testamente befaler irettesættende kirketugt (udelukkelse af uomvendte syndere fra kirkens fællesskab) i passager som Matthæusevangeliet 18:15-17, 1 Korintherbrev 5:1-13, 2 Korintherbrev 2:6 og 2 Thessalonikerbrev 3:6-15. Det Nye Testamente taler om opbyggende tugt (vores bestræbelser på sammen at vokse i hellighed) i utallige passager, hvor kirker stræbte efter hellighed og opbyggede hinanden i troen, som i f.eks. Efeserbrevet 4:11-32 og Filipperbrevet 2:1-18.

Hvorfor er kirketugt vigtigt?

Tænk på kirketugt som den pæl, der hjælper træet med at vokse oprejst. Tænk på tugt som et ekstra sæt hjul på cyklen eller som musikerens endeløse øvelsestimer. Uden tugt vil vi ikke vokse, som Gud ønsker, at vi skal vokse. Med tugt vil vi ved Guds nåde høste frugten, som er fred og retfærdighed for dem, som har gennemgået den (Heb 12:5-11).

8.Discipelskab

Hvad er discipelskab?

Bibelen lærer, at en levende kristen er en kristen, der vokser åndeligt (2 Pet 1:8-10). Skriften lærer også, at det ikke kun er gennem undervisning vi vokser, men også ved at efterligne gode forbilleder (1 Kor 4:16, 11:1). Derfor bør kirker formane deres medlemmer til både at vokse i hellighed og hjælpe andre til at gøre det samme.

Hvor står det i Bibelen?

 • Peter formanede sine læsere til at vokse i nåde og i erkendelsen af vores Herre og frelser Jesus Kristus (2 Pet 3:18)
 • Paulus formanede efeserne til at modnes ved at tale sandheden i kærlighed til hinanden (Ef 4:15).
 • Mange skriftsteder i Bibelen instruerer os i at efterligne gudfrygtige ledere (Fil 4:9, Heb 13:7).

Ifølge Skriften er pointen, at alle kristne bør vokse i Kristus, efterligne andre gudfrygtige kristne og opmuntre hinanden til at vokse i at ligne Kristus.

Hvorfor er det vigtigt?

 1. Det er vigtigt at fremme bibelsk discipelskab og åndelig vækst, fordi ingen af os er fuldkomne endnu. Alle kristne vil kæmpe mod synden indtil vi dør. Derfor har vi brug for al den hjælp vi kan få i kampen.
 2. Hvis en kirke forsømmer discipelskab og åndelig vækst eller underviser i en ubibelsk og skæv version af dette, vil det afskrække sande kristne og give falske kristne en fejlagtig sikkerhed. Hvis en kirke på den anden side fremmer en kultur af discipelskab og vækst, vil det mangedoble de troendes indsats i at vokse i hellighed.
 3. En kirke, der ikke vokser i troen, vil i sidste ende give et usundt vidnesbyrd til verden.

9. Bibelsk lederskab

Hvad er bibelsk lederskab?

Bibelen lærer, at hver lokal kirke skal ledes af en række gudfrygtige, kvalificerede mænd, som kaldes ældste.

Hvor står det i Bibelen?

Paulus beskriver kvalifikationerne for ældste i 1 Timotheusbrev 3:1-7 og Titusbrevet 1:5-9. Vi ser, blandt andet, tekster som viser at der skal være flere ældste i en lokal kirke i Apostlenes Gerninger 14:23, Apostlenes Gerninger 20:17, 1 Timotheusbrev 4:14, 1 Timotheusbrev 5:17 og Jakobsbrevet 5:14.

Hvorfor er det vigtigt?

Gud giver kirker ældste for at:

 • Nære Guds folk med Guds ord (Joh 21:15-17).
 • Lede Guds folk (1 Tim 4:16, 1 Pet 5:3, Heb 13:7).
 • Beskytte Guds folk mod falske lærere (ApG 20:27-29, 2 Tim 4:3-4, Tit 1:9).
 • Beskytte dem selv og kirken gennem alle ældstes samlede visdom og erfaring (Ordsp 11:14, 24:6).

Det vigtigt at forstå vigtigheden af bibelsk lederskab i kirken. For uden et bibelsk lederskab er Guds folk som får uden hyrder.

Del indlægget

Af Den 14. marts 2023Kategorier: Bibeltro kirke, Kirken

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.